Algemene Voorwaarden Beauty Junkies store

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via beautyjunkiesstore.nl en beautyjunkies.nl  en bevatten belangrijke informatie voor jou door producten te kopen. . 

Prijzen en informatie

 1. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw
 2. De verzendkosten bedragen €2,95
 3. De inhoud van beauty junkies store  is met de grote zorgvuldigheid samengesteld. Echter, alle prijzen en overige informatie op de  beauty junkies store zijn onder voorbehoud van typefouten.

Aankoop Overeenkomst

Op het moment dat je via  Beauty Junkies store  een bestelling plaatst komt er een overeenkomst tot stand tussen jou en Beauty Junkies  store.  Bestelling(en)  dienen door beautyjunkiesstore.nl bevestigd te worden en je  ontvangt daarvan  een digitale bevestiging.  

Uitvoering van Overeenkomst

 1. Zodra de bestelling door Beauty Junkies store is ontvangen, sturen we de producten zo spoedig mogelijk toe, met inachtneming van de levertijd van twee dagen. Beauty Junkies store zal alles in werking stellen om op tijde een bestelling te leveren.  
 2. Beauty Junkies store is niet aansprakelijk voor vertraging door de vervoerder of het zoek raken  van pakketten tijdens de verzending.
 3. Van de geleverde producten dienen  de  eventuele gebreken binnen 24 uur per  e-mail naar hello@beautyjunkies.nl gemeld te worden.
 4. Zodra de producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de ontvanger van de producten.
 5. Indien de producten geannuleerd wordt na verzending, zijn de kosten voor de ontvanger.
 6. Indien een verzending voor ontvangst wordt geweigerd is de bestellende persoon voor de verzendingskosten verantwoordelijk en niet Beauty Junkies Store.

Retourneren

 1. Je hebt het recht om de aankoop binnen 14 dagen na ontvangst, zonder opgave van redenen, te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag nadat jij, of een door jou  aangewezen derde anders dan de vervoerder, de producten ontvangen hebt.
 2. Kosten voor de retourzending komen voor jouw rekening. Eventuele betaalde kosten voor verzending  zullen niet terug betaald worden.  Enkel de door ons ontvangen betaling van het product zullen bij retour worden terugbetaald.
 3.  Binnen de herroepingstermijn dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je mag de verpakking alleen openen om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Ofwel  het herroepingsrecht is uitgesloten voor: producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat je in een fysieke winkel zou kunnen.
 4. Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
 5. Producten kunnen geretourneerd worden aan:

         Beauty Junkies

         Molenstraat 26

         7551 DC Hengelo

 1. Je dient te allen tijde te kunnen bewijzen dat de geleverde producten tijdig retour gestuurd zijn, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 2. Indien je na afloop van de in lid 1 en 5 genoemde termijnen niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht respectievelijk
 3.  Het product niet hebt teruggezonden, is de koop een feit.
 4. Reeds betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald op dezelfde wijze als dat je de bestelling hebt betaald. We mogen wachten met terugbetalen tot we het product hebben ontvangen of tot je aantoont dat je het product hebt teruggezonden.

Betaling

Je dient betalingen aan Beauty Junkies  volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen.

Garantie

 1. Wij staan er voor in dat de producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en de bestaande wettelijke bepalingen of overheidsvoorschriften.
 2. De door ons verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die je op grond van de overeenkomst al hebt en kan inroepen.
 3. Indien het afgeleverde product een gebrek vertoont dien je ons hiervan direct binnen 24 uur de Beauty Junkies Store  in kennis te stellen.
 4. Indien we de klacht gegrond achten, worden na overleg met jou de producten vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door jou betaalde prijs over het product.

 Klachtenprocedure

 1. Indien je een klacht hebt over een product en/of over andere aspecten van onze dienstverlening, dan kun je per e-mail naar hello@beautyjunkiesstore.nl een klacht indienen. De contactgegevens vind je eveneens onder aan deze Algemene Voorwaarden.
 2. Je ontvangt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2  dagen na ontvangst van de klacht, een reactie van ons. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zullen we binnen 2  dagen na ontvangst van de klacht bevestigen en indicatie geven van de termijn waarbinnen we verwachten een inhoudelijke reactie te geven. 

Persoonsgegevens

We gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. De persoonsgegevens of bedrijfsgegevens die Beauty Junkies Store in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden gebruikt voor of bij: voorkoming, bestrijding en opsporing en van fraude of onregelmatigheden

Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar  Beauty Junkies store  gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens 

Beauty Junkies

Molenstraat 26

7551 DC Hengelo

hello@beautyjunkkiesstore.nl

074 2916363